Samtalsbehandling

Samtalsbehandling kan vara olika typer av behandlande samtal där den som söker stöd eller hjälp har behov av att prata med en terapeut. Det kan omfatta ett enstaka tillfälle eller pågå under en längre tid. Vanligtvis träffas man en gång per vecka men behovet kan variera. Samtalen pågår så länge behov finns. 
Syftet är att komma till rätta med upplevda svårigheter som många kan drabbas av någon gång i livet, t.ex. ångest, oro, depression, eller svår stress.
Psykoterapeutiska samtal har olika inriktningar och olika metoder och bedrivs av legitimerad psykoterapeut eller icke legitimerad psykoterapeut under handledning av behörig handledare.

KBT, Kognitiv beteendeterapi

Utgår ifrån att tankar, känslor och handlingar  i hög grad påverkar hur man mår.  
Tillsammans med terapeuten sker ett arbete med att identifiera hur detta påverkar måendet. Målet är att förändra tankemönstren och hitta alternativa strategier.

PDT, Psykodynamisk terapi

Bygger på att komma till insikt om hur tidigare erfarenheter i livet påverkar idag.
Tillsammans med terapeuten utforskas dessa samband. Målet är bättre självinsikt och ökad förmåga att själv kunna lösa sina problem i framtiden.

Systemisk behandling

Dom flesta av oss ingår i ett system, till exempel en familj, ett parförhållande , en arbetsgrupp osv. Man brukar säga att helheten är större än summan av de olika delarna eller med en förenklad sammanfattning, 1+1 blir mer än 2.

Arbetet sker tillsammans med en systemiskt inriktad terapeut och syftet är att få ökad förståelse för det system man befinner sig i. Vanligtvis i systeminriktad terapi, deltar båda parter i ett parförhållande, alla i en familj osv.

Handledning individuellt eller i grupp

Såväl inom människovårdande verksamheter som andra verksamheter kan handledning öka förutsättningarna för professionalitet. Genom att reflektera kring den egna rollen och uppdraget skapas lärande och kunskap som bidrar till utveckling. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp och förebygger och minskar risken för negativ stress.

Chefsstöd

Som chef/ledare har man en viktig roll och ett stort ansvar, inte bara för sig själv utan även för verksamheten och arbetsgruppen. Oavsett vilken typ av verksamhet man leder kan stöd av en extern samtalspartner /coach med tystnadsplikt vara till hjälp. Stödet anpassas efter individuella  behov och sker i en samarbetsrelation mellan dig som chef och coach/samtalspartner.

Konsultation

Ibland kan man behöva ”bolla” ett problem eller en fundering med en utomstående yrkeskunnig person. Syftet kan vara att få stöd i att tydliggöra vad som är problemet och/eller vägledning i olika alternativ att gå vidare.

Krissamtal och sorgebearbetning

I samband med svåra livshändelser kan behov av stöd för att komma vidare, vara nödvändigt. Det individuella behoven styr hur ofta och hur hur många samtal som behövs.

Verksamhetsutveckling

Syftet med verksamheten och utveckling av individer och grupper är utgångspunkten i utveckling av organisationer. Med hjälp av systemsyn skapas förutsättningar att se sambanden mellan olika företeelser i komplexa system. Metoderna som används fångar den dynamiska komplexiteten, dvs inte bara summan av delarna i ett system utan också kvalitén på samspelet mellan dem. Med den kunskapen som grund planeras och genomförs förändringar i syfte att förbättra kvalité och arbetsmiljö och minska kostnader.