Om mig och företaget

Min drivkraft ligger i att genom samtal stödja människor att hitta egna sina resurser

Min grundsyn är att det är viktigt att anlägga ett vidare perspektiv när man ska lösa problem och utmaningar privat och i arbetslivet. Som människor lever vi i ett sammanhang och ett helhetsperspektiv ger tillgång till nya handlingsalternativ och lösningar.

Bred utbildning
Jag har min grund i psykodynamisk inriktning men har vidareutbildat mig både inom kognitiva arbetssätt och i systemtänkande. Teorikunskaper inom olika inriktningar ger mig goda förutsättningar att anpassa arbetsmetoden till behovet hos personen eller gruppen som söker stöd.

Samtalsbyrån
2008 startade jag mitt företag, Samtalsbyrån, men redan 1994 efter utbildning i krisintervention, började jag arbeta ideellt med krissamtal och sorgebearbetning. Efter genomgången grundutbildning i psykoterapi, (St. Lukasstiftelsen, år 2000) har jag arbetat med samtalsbehandling för individer/par/familjer, handledning, stöd vid stressrelaterad utmattning, krissamtal/sorgebearbetning och konsultationer, parallellt med uppdrag i offentlig verksamhet.
Sedan årsskiftet 2021–2022 arbetar jag heltid på Samtalsbyrån med samtalsbehanding och verksamhetsutveckling på uppdrag både från privatpersoner och företag.

Offentligt verksamhetsuppdrag
Mitt uppdrag i offentlig verksamhet har under drygt två decennier varit att driva och stödja förändringsprocesser på individ- grupp och organisationsnivå med fokus på ledning och styrning och med systemtänkande som teoretisk utgångspunkt. Arbetet har inneburit planering, genomförande och uppföljning av förändringsprocesser parallellt med handledning och stöd till medarbetare och ledning i hela ”styrkedjan”.

Chefsroller
Jag har jobbat som chef i olika perioder, både för kärnverksamhet och för verksamhetsstöd i vård och omsorg. Jag startade min yrkesverksamma bana som sjuksköterska i sluten vård och senare distriktssköterska i primärvård.

Ledarskap och förändringsprocesser
Uppdragen i offentlig verksamhet och arbetet med samtalsbehandling på Samtalsbyrån har kompletterat varandra väl och gett mig god erfarenhet av ledarskap och förändringsprocesser både på individ, grupp- och organisationsnivå.

Goda relationer
Mer än 25 års arbete med individer och grupper i förändring har lärt mig att ett framgångsrikt och gott arbete bygger på respektfullt bemötande, delaktighet och helhetsperspektiv. Men att den viktigaste förutsättningen är att relationen mellan den som söker stöd/hjälp och den som ska stödja fungerar.

Kvalité och säkerhet
Verksamheten är patientförsäkrad och uppfyller Socialstyrelsens krav på patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsledningssystem. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR för att säkerställa integritet och skydd.

Verksamheten bedrivs enligt de regler, riktlinjer och bestämmelser som fastställts av Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Samtalsbyråns strävan är att ge en trygg och säker behandling.

Åsa Swan, Samtalsbyrån i Sundsvall

Åsa Swan

Utbildningar

1980
Sjuksköterska, Vårdhögskolan Sundsvall
1986
Distriktssköterska, Vårdhögskolan, Sundsvall
1989
Vårdetik och människosyn, Vårdhögskolan, Sundsvall
1994
Krisintervention, S:t Lukasstiftelsen, Sundsvall/Uppsala
2000
Grundläggande utbildning i psykoterapi, S:t Lukasstiftelsen, Stockholm
2001
Socialrätt, kommunal förvaltning, ekonomi och arbetsrätt, Mitthögskolan, Sundsvall
2004
Orienterande utbildning i psykoterapi, Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm
2005
Gruppledare Cognitive Relational Group, Empatica, Stockholm
2006
Processledarutbildning, Sandahl Partner, Stockholm
2008
Projektledarutbildning, Idéforum, Sundsvall
2009
Kognitiv Coaching, Empatica, Stockholm

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling