Välkommen till Samtalsbyrån!

Många drabbas någon gång i livet av olika typer av ångest, oro, depression, eller svår stress.
Detta kan vara arbetsrelaterat oavsett bransch, eller kopplat till privatlivet.
Då kan det vara till hjälp att tala med en utomstående om inte närstående, vänner eller annat nätverk räcker till.

Även inom organisationer/arbetsgrupper kan det uppstå situationer/problem, där en konsult kan tillföra andra perspektiv och lösningsförslag.

Tillgänglighet genom personliga- och digitala möten och vid behov via telefon och mail.

Åsa Swan

Legitimerad sjuksköterska/Grundutbildning i psykoterapi, /Verksamhetsutvecklare

Har drygt 40 års erfarenhet som anställd inom Region Västernorrland och Sundsvalls Kommun varav flera år som chef.

– samtalsbehandling till enskilda/par/familj
– handledning individuellt eller i grupp
– chefsstöd
– konsultation
– verksamhetsutveckling

Kontaktuppgifter:
asa@samtalsbyran.se
070-543 12 13

Säkerhet

Verksamheten är patientförsäkrad, samt uppfyller Socialstyrelsens krav på patientsäkerhetsberättelse och ledningssystem.
Alla personuppgifter behandlads i enlighet med GDPR.
Psykoterapi bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen, samt offentlighets- och sekretesslagen.